www.archive-info-2012.com » INFO » M » MULTIMOBIL

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 12 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Multimobil
  Descriptive info: .. This page uses frames, but your browser doesn't support them..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Header
  Original link path: /header.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Content
  Descriptive info: úvodní strana.. kde nás najdete.. ?.. nabídka telefon.. nabídka p íslu enství.. odblokování če tina upgrade.. záruční a pozáruční servis.. bazar.. spl.. á.. tky.. informace a časté dotazy..

  Original link path: /content.htm
  Open archive

 • Title: Multimobil
  Descriptive info: Dobrý den, vítáme Vás na na ich stránkách.. Prodejn.. í doba:.. Po-Pá.. 9-17.. So.. 9-12.. Ne.. zavøeno.. a tì íme se na Va i náv tìvu..

  Original link path: /main.htm
  Open archive

 • Title: Multimobil
  Descriptive info: Na e prodejna se nachází v ulici Komenského è.. p.. 21.. vedle na í prodejny je ÈSOB a hotel Zlatý Lev, enk, videopùjèovna a zverimex.. naproti pøes parkovi tì a park je Delvita, døíve Jabloò.. vedle nás na druhé stranì je Dùm vína..

  Original link path: /position.htm
  Open archive

 • Title: Multimobil
  Descriptive info: Nabídka telefonù.. Samostatné neblokované telefony pro v echny operátory.. Simkarty a kredit na O2, T-Mobile a Vodafone.. Telefony na pau ál T-Mobile a 02..

  Original link path: /phones.htm
  Open archive

 • Title: Multimobil
  Descriptive info: Pøíslu enství.. sna íme se mít skladem maximální sortiment pøíslu enství na v echny bì nì prodávané telefony.. baterie.. cestovní nabíjeèky.. autonabíjeèky.. výmìnné kryty.. pouzdra.. hologramy.. datové kabely.. òùrky.. handsfree.. bluetooth handsfree.. bluetooth adaptéry.. audioredukce.. screen protectory.. pamì ové karty.. GPS a navigace.. atd..

  Original link path: /accessor.htm
  Open archive

 • Title: Multimobil
  Descriptive info: odblokování na v echny operátory.. odblokování kódu pøístroje.. nahrání èeského nebo jiného jazyka.. nahrání èeské T9.. upgrade software.. pøidání funkcí.. vìt inu operací provádíme na poèkání.. odblokování ani ostatní úkony ve vìt inì pøípadù nezpùsobí ztrátu záruky.. není-li zde Vá telefon uveden, pøesto jej lze pravdìpodobnì odblokovat, proto nás prosím kontaktujte..

  Original link path: /unlock.htm
  Open archive

 • Title: Multimobil
  Descriptive info: P.. ozáruèní servis.. provádíme opravy mobilních telefonù.. v ech znaèek.. jednodu í opravy jako jsou výmìny displejù, sluchátek, mikrofonù, klávesnic apod, provádíme.. na poèkání.. ostatní opravy provádíme vìt inou.. do dvou pracovních dní.. Záruèní servis.. v první øadì samozøejmì zaji ujeme záruèní opravy ve kerých u nás zakoupených výrobkù.. dále je mo no ve vyjímeèných pøípadech zajistit bezplatné zprostøedkování záruèní opravy u vìt iny bì nì prodávaných znaèek telefonù i v pøípadì, kdy u nás toto zbo í zakoupeno nebylo, tuto variantu v ak doporuèujeme pouze tehdy, není-li mo né telefon reklamovat tam, kde byl zakoupen..

  Original link path: /repair.htm
  Open archive

 • Title: Multimobil
  Descriptive info: Bazar - výkup, prodej, komise.. u pou itých telefonù se sna íme pøed výkupem maximálnì otestovat jejich funkènost.. ve vìt inì pøípadù se nedá odhadnout stav baterie, proto do mìsíce poskytujeme slevu na novou baterii..

  Original link path: /sechand.htm
  Open archive

 • Title: Multimobil
  Descriptive info: Pro nákup zbo í na splátky spolupracujeme se spoleèností Cetelem.. Proè jsme si vybrali právì Cetelem.. vyøízení úvìru je rychlé a ve vìt inì pøípadù jsou ádosti posouzeny kladnì.. Cetelem má ze splátkových spoleèností pùsobících v ÈR jedno z nejmen ích navý ení.. Co.. je mo.. no u nás nakoupit na splátky.. n.. a spl.. átky lze koupit libovolné zbo í.. (jeden telefon, v.. í.. ce te.. lefonù, nebo cokoli jiného) v hodnotì vìt í ne 3300,-.. máte-li kartu Aura, mù e být cena zbo í libovolná, tedy i men í.. Jak nákup na splátky probíhá.. m.. áte-li kartu Aura, potøebujete pouze obèanský prùkaz, my telefonicky ovìøíme, zda máte na kartì po  ...   vèetnì telefonního èísla pevné linky, pokud máte bankovní úèet, tak èíslo úètu (oboje staèí pouze nadiktovat).. pokud jste dùchodce, lze poskytnout úvìr do 70 let vìku.. pokud jste na mateøské dovolené, lze splátky vyjednat pouze na partnera.. po dohodì lze poskytnout úvìr i slovenským obèanùm.. Kolik tedy budete p.. l.. atit.. pøi klasickém úvìru se vìt inou skládá akontace.. 10%.. pokud chcete, lze poskytnout úvìr i bez akontace.. Jak.. é doklady potøebujete.. s sebou musíte mít pouze obèanský prùkaz + jeden dal í doklad (øidièský prùkaz, pas, kartièku zdravotní poji ovny).. jinak nepotøebujete nic, staèí nadiktovat zamìstnavatele, pevnou linku do zamìstnání, èíslo úètu (pokud ho máte).. Vyøízení pùjèky trvá vìt inou 10-30 minut..

  Original link path: /hire.htm
  Open archive


 • Archived pages: 12