www.archive-info-2012.com » INFO » M » MILITARYCLUB

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 283 . Archive date: 2012-11.

 • Title: VHK Erika Brno - Home page
  Descriptive info: .. Vojensko - historický klub ERIKA Brno, občanské sdružení (o.. s.. ).. byl založen v roce 1996 jako nevládní nezisková organizace a je registrován Ministerstvem vnitra České republiky.. Sdružuje amatérské zájemce o vojenskou historii.. Členové jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných.. sekcích.. VHK Erika Brno svou činnost zaměřuje na sběratelství a amatérské bádání.. Jeho členové se snaží získávat poznatky a dobové materiály,.. celý článek.. 29.. 10.. 2012.. Borodino 2012.. aneb reportáž z cesty Ruskem.. 23.. 70.. výročí hromadné vraždy českých vlastenců v.. KT Mauthausen.. 11.. Den vojenské historie Modřice.. Rostov 1942.. 30..  ...   jeho rodišti.. 31.. 8.. Voj.. -historická ukázka.. Pohansko 1938.. 28.. Můj první.. výcvik.. 14.. 2012.. Dvě reportáže z.. dobrodružné cesty Pragou RN.. na Pohansko.. 15.. 7.. Bojová ukázka.. Bratislava 2012.. 18.. 6.. Erika za mřížemi.. - Muzejní.. noc v kobkách Špilberku.. ARCHÍV NOVINEK.. Právní poradna.. Ikona pro vás.. Doporučujeme.. [[.. Home.. ] [.. Stanovy.. Sekce.. Expedice.. Akce.. Historické jednotky.. Klubový časopis.. Příručky.. Odkazy.. Kontakty.. Audio+video.. Kniha návštěv.. ]].. Vojensko - historický klub Erika Brno, Viniční 136, 615 00 Brno.. vhk-erika@email.. cz.. webmaster@militaryclub.. info.. © 2000 - 2012 VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: VHK Erika Brno - Expedice KURSK 2000
  Descriptive info: VHK Erika Brno.. obdržel vyznamenání.. Náš klub se podílel na organizaci a řízení akce Cihelna od jejího vzniku a v roce 2005 byl za tuto činnost oceněn ministrem obrany České republiky.. Klub obdržel.. Plaketu Ministerstva obrany České republiky.. Výsledky EXPEDICE KURSK 2000 byly oceněny již na Ukrajině.. Mezinárodní ukrajinský svaz účastníků války, který nám vydatně pomáhal při naší práci v Kyjevě, Bílej Cerkvi, Sokolově a Charkově, udělil  ...   hrdinské obrany města Kyjeva 1941-1991.. (vpravo).. Dalším oceněním bylo.. Čestné uznání.. za aktivní udržování povědomí o vzájemné spolupráci v boji proti fašimu.. Mezinárodní ukrajinský svaz účastníků války sdružuje všechny veterány, kteří prošli nějakou válkou (I.. a II.. světovou, válkou v Afganistánu apod.. ) a také sdružuje účastníky mírových misí (UNPROFOR, KFOR, SFOR apod.. [.. Zpět.. ].. cz.. © 2005 - VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena..

  Original link path: /erika/foto-kursk/medaile.htm
  Open archive

 • Title: VHK Erika Brno - Stanovy
  Descriptive info: Vojensko-historického klubu ERIKA Brno, občanské sdružení (o.. Brno.. , 1.. prosince 2007.. Část první.. Čl.. 1.. Název sdružení.. Organizace jako sdružení bude užívat název.. Vojensko-historický klub ERIKA Brno, občanské sdružení (o.. Pod tímto názvem.. ( dále jen VHK ) bude také vystupovat v právních vztazích s činností sdružení souvisejících.. 2.. Sídlo sdružení.. Sídlem sdružení a jeho ústředních orgánů je Brno, Viniční 136, PSČ 615 00.. Část druhá.. 3.. Charakter sdružení, cíl a způsoby činnosti sdružení.. VHK je nevládní nezisková kulturní a sportovní organizace sdružující členy, kteří se na základě své zájmové činnosti spolupodílejí na ochraně a uchování památek z oblasti vojenské historie a přispívají tak k uchování materiálních a duchovních hodnot z této oblasti historie.. VHK v duchu samosprávné demokracie rozhoduje o svých cílech, metodách a programu i způsobu jeho realizace samostatně a v mezích právních předpisů České republiky.. Sám a v duchu demokracie vytváří své orgány a rozhoduje o své organizační struktuře a všech dalších věcech týkajících se vnitřního života VHK.. VHK respektuje při své činnosti humanitní normy, vychovává své členy v úctě člověka k člověku, k ochraně zdravého životního prostředí a pozitivních výsledků lidské činnosti a ochraně historického odkazu předků.. VHK vychovává své členy k odmítání válek, násilí a rasové nesnášenlivosti.. 4.. Činnost VHK je zaměřena zejména na:.. a) uchování památek,.. b) výchovu svých členů a ostatních občanů k odmítání válek, násilí, stejně tak rasové a národnostní a jiné nesnášenlivosti,.. c) rekonstrukci historických uniforem, výstrojních součástek odznaků a jiných věcí souvisejících s činností VHK,.. d) rekonstrukci historických událostí formou srazů, vzpomínkových akcí, přednášek, pomoci při zpracování rekonstrukcí bojů nebo při natáčení historických filmů a dokumentů,.. e) další činnosti zaměřené do oblasti amatérského výzkumu historie vojenství v České republice a v zahraničí.. f) pořadatelství a účast členů na sportovních akcích a soutěžích.. 5.. VHK se při své činnosti řídí právním řádem státu, v němž vykonává svou činnost.. 6.. VHK spolupracuje s ostatními organizacemi a sdruženími v České republice a zahraničí.. Část třetí.. Členství.. Členem VHK se může stát pouze fyzická osoba, splňuje–li podmínky členství podle těchto stanov a souhlasí s nimi.. Členem VHK se může stát občan České republiky, který nebyl odsouzen pro spáchání úmyslného trestného činu a dosáhl věku 16 let nebo občan jiného státu, který dosáhl plnoletosti podle právních norem státu jehož je občanem, nebyl odsouzen pro spáchání úmyslného trestného činu a je způsobilý k činnosti jím zvolené základní sekce a který se aktivně zapojí do práce VHK.. Vznik členství.. Předpokladem pro vznik členství ve VHK je skutečnost, že:.. a) žadatel o členství splňuje podmínky uvedené v těchto stanovách v čl.. ,.. b) žadatel o členství podal přihlášku ústřednímu orgánu VHK,.. c) žadatel o členství zaplatil členský příspěvek ve výši podle rozhodnutí nejvyššího orgánu VHK stanovený pro příslušný kalendářní rok,.. d) uplynula zkušební doba od podání přihlášky o členství.. Zkušební doba pro žadatele o členství je stanovena v délce trvání šesti měsíců ode dne doručení přihlášky ústřednímu orgánu.. V průběhu této doby se žadatel o členství stává členem čekatelem.. VHK v průběhu zkušební doby posuzuje přístup a aktivitu člena čekatele k práci ve VHK a sekci v níž hodlá jako člen působit.. Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí ústředního orgánu o přijetí za člena VHK na doporučení příslušné sekce, přičemž toto doporučení příslušné sekce je pro rozhodnutí a členy ústředního orgánu závazné.. Od tohoto dne se člen čekatel stává plnoprávným členem VHK.. O přijetí za člena vyrozumí ústřední orgán přijatého člena sám nebo prostřednictvím příslušné sekce.. Práva a povinnosti členů.. Člen VHK má tato práva:.. a).. má právo volit a být volen do orgánů a funkcí ve VHK,.. b).. hlasovat na jednáních všech orgánů VHK jejichž je členem, právo hlasovat nemají neplnoletí členové ( občané ČR mladší 18 let ), právo hlasovat nemají také členové čekatelé,.. c).. být přítomen a vyjadřovat se na jednáních orgánů VHK všech stupňů týkajících se jeho osoby,.. d).. účastnit se na tvorbě programu a činnosti VHK,.. e).. obracet se na orgány VHK s připomínkami, návrhy a osobními žádostmi,.. f).. pracovat v jím zvolené organizační složce VHK,.. g).. při činnosti VHK používat stejnokroje, odznaky a výstrojní součástky armád jednotlivých znázorňovaných epoch a událostí,.. h).. užívat zařízení sdružení a výhod poskytovaných VHK svým členům.. Člen VHK má tyto povinnosti:.. platit řádně a včas členské příspěvky a jiné poplatky stanovené nejvyšším orgánem VHK, případně schválené příslušnou organizační složkou VHK, na jejíž činnosti se člen podílí,.. řídit se právními předpisy ČR nebo právními předpisy státu na jehož území jako člen VHK působí, dále dodržovat stanovy VHK, plnit usnesení a nařízení orgánů VHK všech stupňů,.. c).. chránit a pečovat o majetek, který je vlastnictvím VHK nebo mu byl svěřen, zapůjčen nebo pronajat,.. k ochraně majetku VHK uzavřít s příslušnou organizační složkou dohody vymezující rozsah jeho odpovědnosti podle druhu majetku, který je mu svěřován, zapůjčen nebo pronajat,.. vykonávat zodpovědně všechny úkoly, které mu byly svěřeny a svědomitě pracovat ve funkcích, do nichž byl zvolen nebo jmenován,.. nepoškozovat svým chováním a jednáním dobré jméno a pověst VHK a jeho členů,.. při zániku členství vrátit veškerý majetek VHK, který mu byl svěřen nebo zapůjčen,.. h).. zachovávat mlčenlivost o interních záležitostech VHK, rozsah této mlčenlivosti stanoví svým usnesením nejvyšší orgán VHK,.. 7.. Zánik členství.. Členství ve VHK zaniká vystoupením z VHK, zrušením členství ve VHK nebo vyloučením z VHK na základě těchto skutečností:.. a).. písemným oznámením člena o vystoupení z VHK adresovaným jednateli sekce, nebo ústřednímu orgánu VHK, v oznámení o vystoupení nemusí být uvedeny důvody vystoupení z VHK,.. zrušením členství ústředním orgánem VHK k návrhu jednatele příslušné sekce VHK v případech, kdy člen, jehož členství má být zrušeno, se po dobu více než šesti měsíců bez vážných důvodů nezúčastňuje činnosti sekce a VHK; návrh  ...   na potřebný počet.. 20.. Do doby, než bude řádně zvolen potřebný počet členů prezidia a odstoupil–li prezident, řídí práci a činnost prezidia a VHK viceprezident, nebo odstoupil-li i on, řídí práci a činnost prezidia a VHK ten z členů prezidia, jehož působení ve funkci člena prezidia je nejdelší, není–li to možné, tak člen prezidia s nejdelším členstvím ve VHK.. Pokud ani to není možné, pak člen prezidia nejstarší podle věku nebo ten člen prezidia na němž se shodnou zbývající členové prezidia.. Sekce je orgánem a organizační složkou VHK působícím v určité oblasti činnosti VHK dle zájmů členů VHK v souladu s těmito stanovami; sekce nemůže sama nabývat práv a brát na sebe povinnosti.. Sekce se zřizuje a rozpouští rozhodnutím sněmu k návrhu na zřízení nebo rozpuštění sekce, který předkládá prezidium.. Změna názvu sekce je možná pouze rozhodnutím sněmu k návrhu, který předkládá prezidium.. Členem sekce může být pouze člen VHK nebo člen čekatel.. Členství v sekci zaniká vystoupením ze sekce a zánikem členství ve VHK.. V čele sekce stojí jednatel sekce, kterého jmenuje prezident VHK s přihlédnutím ke stanovisku nadpoloviční většiny členů sekce, přičemž toto stanovisko není pro rozhodnutí prezidenta o jmenování jednatele sekce závazné.. Členové sekce volí ze svého středu další funkcionáře sekce (hospodář, atd.. ) podle potřeby a svého uvážení vzhledem k činnosti sekce.. Funkcionáři sekce jsou povinni při své činnosti a organizaci činnosti sekce řídit se právními předpisy ČR nebo právními předpisy státu na jehož území působí, dále dodržovat stanovy VHK, plnit usnesení a nařízení orgánů VHK.. Funkcionáři sekce jsou dále povinni organizovat a řídit samostatnou činnost sekce a podávat o své činnosti a činnosti sekce pravidelně, nejméně jedenkrát za rok, zprávu prezidiu.. Za tím účelem se podílí na vyhotovování plánu práce a činnosti sekce na příslušný rok.. Dále jsou povinni spolupracovat a koordinovat práci sekce tak, aby byla zajištěna činnost VHK jako celku a spolupracovat při tom s ostatními sekcemi.. Funkcionáři sekce jsou povinni s péčí řádného hospodáře pečovat o svěřený majetek VHK a majetek sekci zapůjčený jinými subjekty.. Jsou dále odpovědni prezidiu a sněmu za důsledné plnění úkolů, které jim byly svěřeny podle rozhodnutí těchto orgánů.. Prezident.. Prezident zastupuje VHK a jedná za prezidium navenek.. Prezident organizuje a řídí práci prezidia.. Prezident je oprávněn činit právní úkony zavazující VHK nebo k nim zmocnit jiného člena VHK.. Prezident odpovídá prezidiu za řádné zpracování podkladů pro jednání sněmu.. Prezident podle rozhodnutí prezidia nebo podle těchto stanov svolává řádná a mimořádná zasedání sněmu.. Zasedání sněmu však musí svolat jsou-li k tomu dány důvody podle těchto stanov nebo požádá-li o svolání sněmu nejméně polovina členů VHK.. Podepisuje vnitřní předpisy VHK.. Jmenuje a odvolává jednatele sekcí.. Revizor.. Revizor kontroluje a dohlíží na činnost prezidia a ostatních orgánů VHK.. Šetří a podává prezidiu návrhy na řešení stížnosti členů VHK na činnost orgánů VHK.. Přezkoumává zprávu prezidia o hospodaření VHK a sekcí VHK.. Kontroluje hospodaření VHK a podává o tom zprávu sněmu VHK.. Revizor je oprávněn vyžádat si od prezidia veškeré informace a podklady o hospodaření VHK a při výkonu své kontrolní činnosti nahlížet do spisů a účetních knih.. Prezidium je povinno bez zbytečného odkladu předat mu vyžádané dokumenty a bezodkladně mu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít závažné důsledky pro existenci a činnost VHK nebo nepříznivé dopady na hospodaření VHK.. Revizor podává sněmu zprávu o své činnosti.. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena prezidia.. Revizor je oprávněn účastnit se jednání prezidia s poradním hlasem.. Revizor nemůže být zmocněn k úkonům zavazujícím VHK.. Jednatel sekce.. Jednatel sekce stojí v čele sekce, organizuje a řídí činnost sekce a odpovídá prezidiu za plnění usnesení sněmu a prezidia, jakož i plnění plánu činnosti sekce na příslušný kalendářní rok.. Jednatel sekce ustanovuje z členů sekce svého zástupce, který jej zastupuje v době nepřítomnosti.. Jednatel sekce může být volen opakovaně, návrh kandidatury k volbě jednatele sekce je podávána především z řad členů sekce.. Jednatel sekce předkládá prezidiu do konce měsíce prosince běžného roku plán práce sekce na příští kalendářní rok s uvedením jednotlivých akcí připravovaných sekcí pro příští rok se žádostí o zařazení plánovaných akcí do kalendáře akcí pořádaných VHK v příštím období.. Jednatel sekce vystupuje jménem sekce a při jednání ve věcech sekce vůči třetím osobám samostatně, nemůže však činit úkony zavazující sekci nebo VHK.. K takovým jednáním musí být uděleno písemné zmocnění prezidenta.. Překročí-li jednatel sekce svou pravomoc a způsobí tímto VHK škodu, je povinen uhradit VHK škodu takto vzniklou v plné výši.. Jednatel podává prezidiu pravidelné zprávy o činnosti sekce a plnění plánu práce, jakož i o stavu hospodaření sekce.. Část pátá.. Majetek VHK.. Majetek VHK se skládá z movitého a nemovitého majetku.. Majetek je vytvářen z příjmů řádných a mimořádných.. Příjmy a výdaje VHK tvoří:.. a) příjmy řádné - členské poplatky, dotace, subvence, zisk z případné hospodářské činnosti, atd.. b) příjmy mimořádné - mimořádné příspěvky na činnost sekce, výnosy z pořádání nebo účasti na akcích, dary, atd.. c) výdaji jsou výdaje na zabezpečení činnosti VHK.. Přechodná a závěrečná ustanovení.. VHK zabezpečuje archivaci a skartaci písemností vzniklých z jeho činnosti dle platných předpisů pro oblast archivace a skartace.. Tyto stanovy byly schváleny na řádném sněmu konaném dne 1.. Stanovy vstupují v platnost přijetím na sněmu a jsou účinné dnem jejich registrace orgánem Ministerstva vnitra České republiky.. Schválením těchto stanov a jejích registrací jsou zrušeny stanovy schválení na 6.. mimořádném sněmu VHK konaném dne 1.. října 2000 a registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 24.. října 2000 pod č.. j.. II.. / s – OS / 1 – 29 052 / 96 – R.. Původní stanovy byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra České republiky dne 23.. 12.. 04 pod čj.. : II/s - OS/1 - 29 052/96 - R.. Nahoru..

  Original link path: /erika/stanovy.htm
  Open archive

 • Title: VHK Erika Brno - Sekce
  Descriptive info: Sekce klubu.. Členové klubu jsou podle svého zaměření organizováni v příslušných sekcích:.. Sekce Východ.. - orientuje se na vojenskou historii našich zemí v období I.. světové války.. Konkrétně jde o průzkum válečných bojišť, shromažďování informací, dokumentů a odborné literatury o dané problematice a následná publikační činnost.. Členové sekce Východ několikrát navštívili bojiště I.. světové války na Slovensku, Ukrajině, Polsku a Rusku a přivezli odtud mnohé poznatky a materiály.. Detailní zprávy o těchto, ale i všech ostatních cestách naleznete.. zde.. Velkou akcí sekce Východ byla expedice do Libye v roce 1998.. Hlavním cílem byl přístav.. Tobruk.. , místo těžkých bojů v letech 1941-1942.. Členové expedice, jako vůbec první z řad zájemců o vojenskou historii z České republiky, prozkoumali bývalá obranná postavení vojáků čs.. praporu - Východního a v závěru pobytu položili kytice k pomníku padlých československých vojáků na spojeneckém válečném hřbitově.. Na africkém kontinentě členové sekce navštívili i další známá místa bojů II.. světové války jako Bir Hakim, Marétskou linii, Adžedabíju apod.. Při přípravě cesty do severní Afriky jsme úzce spolupracovali s Čs.. obcí legionářskou.. V roce 2003 jsme zrealizovali expedici na dosud nejvzdálenější místo, kdy člen sekce navštívil bývalé pacifické bojiště, konkrétně ostrov.. Peleliu.. , místo zuřivých bojů mezi americkými a japonskými jednotkami v roce 1944.. Silné zážitky a bohatý dokumentační materiál  ...   i v dokumentech ve vlastní produkci VHK Erika Brno.. Další náplní je sběratelství, zejména dobových uniforem, výstroje, doplňků, techniky, vyznamenání apod.. Pro správnou a hodnotnou sbírku je také důležité shromažďování historických materiálů, jako jsou fotografie, příručky a jiné.. Přečtěte si více informací o této.. sekci!.. Skladba sekce Historické jednotky v roce 2005:.. Rudá armáda – pěchota – II.. světová válka (oddíl).. Wehrmacht – pěchota – II.. Československá armáda 1938 - pěchota - (oddíl).. Britská armáda – pěchota – II.. Japonská císařská armáda – pěchota – II.. Italská armáda – pěchota – II.. Podrobnější informace o jednotlivých jednotkách naleznete.. !.. Sekce UO v Brně a vojáků z povolání.. - spolupráce s Univerzitou obrany.. Brno, díky níž je k dispozici klubovna, kde se členové mohou scházet, vyústila k vytvoření této sekce.. V sekci jsou sdruženi především studenti UO a členové klubu, kteří se zaměřují na vlastní badatelskou činnost, sběratelství, studium archivních materiálů apod.. Sekce K – S 14 Králíky.. - hlavní činností sekce K – S 14 Králíky je zajištění.. provozu a veškerých činností pevnostního Muzea čs.. opevnění z let 1935-38, Pěchotního srubu K – S 14 „U Cihelny“ pro město Králíky, které bylo zřízeno klubem v roce 2002.. VHK ERIKA je mandatářem města.. Více informací o pevnosti a muzeu si přečtěte.. [.. ]..

  Original link path: /erika/sekce.htm
  Open archive

 • Title: VHK Erika Brno - Expedice
  Descriptive info: Na této stránce vám postupně přiblížíme všechny expedice, které jsme absolvovali:.. Netradiční reportáž o cestě současným Ruskem na jednu slavnou rekonstrukci historické bitvy.. Berlín 2011.. Stručný průvodce sekce Východ po některých zajímavých vojensko-historických památkách Berlína.. Malta 2010.. Stručný průvodce sekce Východ po některých zajímavých vojensko-historických památkách středomořského ostrova Malty.. Murmansk 2006.. Zpráva o expedici sekce Východ na Mannerheimovu linii a bojiště na severu Evropy, především v okolí Murmansku a Narviku..  ...   Zpráva o průzkumu námořních vojenských bunkrů v Chorvatsku.. Kursk 2000.. Zpráva o expedici sekce Východ na Ukrajinu a do Ruska.. Tobruk 98.. Z.. práva o expedici sekce Východ do severní Afriky.. Ukrajina 1996.. Zpráva o expedici sekce Východ na ukrajinská bojiště, zejména na Krymský poloostrov.. Karpaty 94.. Karpaty 95.. Zpráva o expedicích sekce Východ po stopách 1.. světové války.. © 2000 - 2010.. VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena..

  Original link path: /erika/expedice.htm
  Open archive

 • Title: VHK Erika Brno - Akce
  Descriptive info: Na této stránce vám přiblížíme některé zajímavé akce, které jsme absolvovali.. (všechny ostatní naleznete v našem.. klubovém časopisu CAESAR.. ):.. CHARKOV 2010.. CIHELNA 2005.. Vylodění 2004.. Cihelna 2004.. Vylodění 2003.. Bojové ukázky s tématem vylodění.. CIHELNA 2003.. Obšár 2001 - Rekonstrukce boje o Vyšný Komárnik.. Vylodění 2002.. Den Sil územní obrany - Cihelna 2001.. Mobilizace - Cihelna 2000.. Bahna 2000.. Ořechov 2000..

  Original link path: /erika/akce.htm
  Open archive

 • Title: VHK Erika Brno - Historické jednotky
  Descriptive info: Vojensko - historické jednotky klubu.. Jednotka Wehrmachtu - divize Grossdeutschland.. Historické družstvo pěchoty německého Wehrmachtu představuje příslušníky divize Grossdeutschland z let 1938 – 1945.. Členové dobového družstva se snaží věrně napodobit specifické prvky uniforem a různých doplňků na základě původních předloh a odborné literatury.. Zabývají se sběratelstvím výstrojních součástek a prvků denní potřeby běžného vojáka, včetně nejrůznějších polních rekvizit, které slouží pro dobové rekonstrukce bitevních scén a také při zpracování dokumentárních a hraných filmů s tematikou II.. Družstvo se v charakteristických replikách uniforem a v různých variantách výstroje a výzbroje zúčastňuje všech významných reenactment akcí jak v České republice, tak i v zahraničí.. Za dobu více jak desetileté existence družstva to jsou například “Bahna – Den Pozemního vojska”, Březinka, Bouda, “Den Sil územní obrany – Mobilizace 1938” v Králíkách, Dukla, Vyškov a mnoho dalších.. V posledních letech příslušníci jednotky Wehrmachtu ve spolupráci s ostatními jednotkami klubu organizují vlastní menší akce jako např.. Příbor nebo Vylodění.. Ve spolupráci s historickými jednotkami jiných klubů se.. družstvo podílelo na natáčení dokumentárních filmů brněnského studia České televize “Dukla, krev a mýtus” režiséra Petra Hviždě a “Ořechov 1945” režiséra Romana Ondrůje.. Mezi poslední filmové role patří ztvárnění partyzánů a německých vojáků pro dokumentární cyklus České televize Ostrava “Osudové okamžiky”.. Tyto všechny úspěchy byly docíleny dlouholetou snahou členů věrně rekonstruovat dobové vojáky co do výstroje, výzbroje a nutných dovedností.. Proto se v rámci své zájmové činnosti věnují nejen studiu odborné literatury a dokumentů, návštěvám muzeí a bojišť, ale navíc trénují i potápění a parašutismus.. Výčet akcí německé jednotky naleznete.. Jednotka armády Jeho Veličenstva -.. četa 4th Batt.. of Musketeers.. Tuto slavnou jednotku jistě není nutné zájemcům o vojenství představovat.. I my jsme se nechali inspirovat známou knihou Patricka Ryana „Jak jsem vyhrál válku“ a v roce 2002 založili britskou jednotku.. I když 4th Batt.. of Musketeers ve skutečnosti nikdy neexistoval, pro historické ztvárnění se nám jeví jako velmi vhodný.. Podle knihy se totiž, jako útvar s tradicí, zúčastnil všech tažení Britského impéria za II.. světové války, snad vyjma Tichomoří.. V jednotce mají početní převahu zkušení vojáci z jiných historických družstev, kteří v battledressu hledají útočiště před německým drilem či sovětskými politruky.. Všichni příslušníci se ale snaží co nejvíce se podobat svým vzorům v knize, jak dobovou výstrojí a výzbrojí, tak cíli svého snažení.. Odpoutat jejich pozornost chvályhodnějším směrem se snaží velitel 12.. čety, Lt.. Goodbody,.. ale stejně jako v knižní předloze nemá úspěch….. Britská jednotka má velmi slušnou úroveň vystrojenosti a vyzbrojenosti a pravidelně se účastní historických ukázek, kde často poskytuje palebnou podporu ostatním jednotkám svým kulometem Bren a dalšími zbraněmi.. Kromě pěchotního nasazení se družstvo specializuje i na operace na vodě a to buď s replikou.. skládacího kajaku.. Commandos nebo dříve se zmenšenou replikou útočného výsadkového člunu.. LCA.. na akcích typu.. „Vylodění“.. , které pořádalo v součinnosti s ostatními dobovými jednotkami VHK Erika pravidelně od roku 2002.. Členové družstva se rovněž zúčastnili natáčení dokumentárního filmu „Krysy pouště“ o bojích v severní Africe.. Družstvo je v kontaktu se zahraničními jednotkami stejného zaměření jak v Evropě tak i v USA a plánuje účast i na akcích mimo Českou republiku.. Jednotka československé exilové armády - západní fronta.. I když členy klubu můžete potkávat na historických akcích, věnovaných čs.. exilové armádě, už po mnoho let, oficiálně jednotka vznikla až v roce 2010.. Předtím její činnost do značné míry suplovala klubová britská 12.. četa 4th Batt.. of Musketeers, vzhledem k rozdílům obou armád šlo ale jen o provizorní řešení a vznik samostatné jednotky byl nevyhnutelný.. Hlavní náplní činnosti družstva je popularizace československé vojenské historie a zahraničního odboje zejména formou účasti na různých vzpomínkových akcích, pietních aktech a veřejných shromážděních.. Jednotka se snaží mezi veřejností udržovat povědomí o příslušnících československé exilové armády z různých období i bojišť 2.. světové války - od vojáků.. Čs.. pěšího praporu 11 - Východního..  ...   například Ořechov 2001 – kde provedli seskok doprostřed bojiště, Ostrava, Cihelna, Vyškov, Duklu, Bratislavu a spoustu dalších.. Dobové družstvo se také zúčastnilo natáčení dokumentu Ořechov 1945 v produkci ČT Brno.. Historické družstvo úzce spolupracuje i s ostatními historickými jednotkami VHK Erika Brno, což umožňuje kvalitní přípravu na vojensko - historické ukázky, natáčení, prezentace a jiné akce.. Jednotka armády RČS 1938 - Hraničářský pluk č.. Historická jednotka čs.. prvorepublikové armády vznikla spojením skupin zabývajících se tímto obdobím, jmenovitě skupinou z objektu K-S 14 „U Cihelny“ a z pevnosti Hanička, pod hlavičkou VHK Erika Brno.. Po třech letech činnosti několik původních členů opustilo řady VHK a jednotka tedy vystupuje v nižších počtech.. Družstvo, mající svou předlohu v 6.. Hraničářském pluku, se snaží svému vzoru co nejvíce připodobnit, a to zejména prvotřídní vystrojeností a výcvikem v duchu dobových předpisů.. Svou vysokou úroveň prezentovalo při velkém počtu stafáží, vernisáží výstav a odhalování pomníků (Chrudim,.. Vysoké Mýto, Brno a další), ale i v boji při mnoha bojových ukázkách (Cihelna, Březinka apod.. K osvětové činnosti je třeba připočítat i občasné provázení na objektu K-S 14, řadu Dětských dnů a podobných akcí, stejně jako týdenní letní pochody pohraničím či zdolávání vrcholů českých pohoří (Sněžka, Praděd, Kralický Sněžník), to vše v plné polní.. S odpovídajícími úpravami výstroje se členové družstva objevili také v roli pěchoty Slovenského štátu na akcích v tuzemsku i zahraničí (Vyškov, Slatinka, Bzura).. Jednotka Japonské císařské armády – oddíl domobrany.. Tato unikátní jednotka vznikla před akcí.. „Vylodění 2004“.. V protikladu s tvrzením o odstavec výše válečné události zavedly 12.. četu Batt.. of Musketeers i na pacifické bojiště.. V džunglích ostrova Borneo se střetla právě s fanatickými bojovníky Boeitai.. Oddíly Boeitai tvořily japonskou domobranu a vznikaly ve spolupráci s Císařskou armádou (IJA) na konci války všude na Japonci ovládaných územích.. Zabezpečovaly pro armádu opravy letišť, zásobování a v případě bezprostředně hrozícího útoku se stávaly speciálními útočnými jednotkami, které vyzbrojeny vetšinou pouze náložemi a ručními granáty, napadaly.. nepřítele se sebevražednou odvahou.. Oddíl domobrany Boeitai je výstrojně a výzbrojně velmi nenáročný: Příslušníci si vystačí s Hačimaki, bederní rouškou, samurajským mečem případně bodákem připevněným na bambusové tyči a bojovým pokřikem „Banzaii!“.. Přes tuto jednoduchost a nebo právě proto se příslušníci v džungli stávají nebezpečnými a obávanými protivníky, což mohli na vlastní oči vidět návštěvníci akce „Vylodění 2004“.. Kromě domobrany tvoří japonskou jednotku i několik vojáků v uniformách regulérní Císařské armády, jejichž velení v boji Boeitai podléhá.. Klubová japonská jednotka je co do zaměření jedinečná nejen v rámci České republiky, ale i v evropském měřítku.. Jednotka Italské armády - 27.. pěší divize „Brescia“.. Vojáci divize Brescia, v originále „Divisione di Fanteria Brescia“, byli nasazeni mimo jiné také na africkém válčišti, kde byli na sklonku roku 1941 přímými protivníky československých vojáků, bránících v řadách britské armády Tobruk.. Toto bylo hlavním důvodem proč jsme se v roce 2005 rozhodli přidat k našim klubovým jednotkám právě tuto italskou jednotku.. Během přípravy akce.. „Tobruk 1941“.. , která byla připo- mínkou na boje Čs.. praporu 11 – Východního v.. libyjské poušti, jsme byli postaveni před otázku, kde vzít kvalitní a dobově reálnou jednotku Osy, bojující proti čechoslovákům.. Historické zadání bylo jasné – musí jít o jednotku italskou, částečně vyztuženou německými částmi Rommelova Afrikakorpsu.. Volba proto padla právě na divizi „Brescia“.. Přestože je jednotka v klubu „služebně“ nejmladší, její křest ohněm proběhl hladce a členové plně pochopili a respektují neotřelý způsob boje, tak charakteristický pro italskou armádu.. Výstroj a výzbroj ještě nejsou zcela dokonalé, ale pravý italský duch již jednotku plně prostoupil.. Tak jako v případě oddílu Boeitai jde o jednotku na české reenactment scéně ojedinělou a nezbývá než doufat, že akcí, na kterých může participovat, bude v budoucnu přibývat a diváci se tak budou moci o jejích schopnostech a vojenském mistrovství přesvědčit častěji.. © 2000 - 2010 VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena..

  Original link path: /erika/sekce-hj02.htm
  Open archive

 • Title: VHK Erika Brno - Klubový časopis
  Descriptive info: Vážení návštěvníci,.. náš klubový občasník CAESAR se postupem času plně přesunul na naše internetové stránky.. Tímto způsobem může přinášet zajímavé články a dokumenty z oblasti vojenské historie častěji a daleko většímu počtu čtenářů.. I nadále máte možnost nám.. zaslat.. Váš zajímavý článek, dokument nebo fotografie a my je rádi uveřejníme na našich stránkách.. Archiv článků:.. aneb reportáž z cesty současným Ruskem.. 2012 Připomínka smutného výročí -.. hromadné vraždy českých vlastenců.. v koncentračním táboře Mauthausen.. 2012 Den vojenské historie Modřice 2012 - ukázka.. 09.. Rekonstrukční práce.. na rodném domě Jana Kubiše zahájeny!.. Co předcházelo Modřicím.. - Den vojenské historie Modřice 2012.. v Dolních Vilémovicích.. 08.. 2012 Vojensko-historická ukázka.. 2012 Můj první.. 2012 Dvě reportáže z dobrodružné.. cesty Pragou RN.. 07.. 2012 Bojová ukázka.. 06.. - Muzejní noc na Špilberku.. 09.. 05.. Dělostřelecký výcvik.. s 25pdr kanóny v Belgii.. 04.. 4th Batt.. brání znovu Tobruk aneb.. pravdivý příběh pevnůstky S21.. 24.. 02.. 2012 Prezentace.. útočné pušky CZ805 Bren.. v Technickém muzeu Brno.. 04.. 2012 "Spěcháme, máme zpoždění!" aneb.. zimní výstup na Ďumbier.. 2011 Tematický den pro.. malé skauty.. 2011.. "Po stopách války".. - zachovalé německé zákopové postavení v Brně.. 07.. 2011 Několik tipů a rad pro návštěvníky.. "Berlína".. 2011 Chorvatské sdružení zájemců o R-U námořnictvo.. "Viribus unitis".. 2011 Cvičení RKKA z druhé strany.. "Pohledem diverzanta".. 2011 Meziklubové cvičení RKKA.. "Unín 2011".. 01.. 2011 Aprílový.. "Souboj Titánů".. 03.. 2011 Německá jednotka.. "cestuje za novými zážitky".. 2011 Ořechovský recept na zimní akci -.. Korsunská kapsa 1944.. 06.. 2011 Vzdělávací seminář.. "Sovětské uniformy, výstroj a výzbroj 1935-45".. 27.. 01.. 2011 Novinky v expozici.. Muzea Pěchotního srubu K-S14 "U cihelny".. 2011 První informace o chystané vojensko-historické akci.. Krym 1942.. 2011 Útočné kajaky znovu vyplouvají do.. Operace Frankton 2010.. 2010 Členové klubu se účastní.. Bitvy u Slavkova.. 2010 Odešel brigádní generál v.. v.. MUDr.. Josef Hercz.. 2010.. Podzimní procházka.. s Erikou.. 05.. opět úspěšný na.. Churchillově podzimní míli.. 11.. 2010 Stručný průvodce po vojenských památkách -.. Expedice Malta 2010.. 25.. 2010 Fotografie ze slovenské akce.. Sahara 2010.. 2010 Členové klubu se účastní rekonstrukce.. Bitvy na Bílé hoře.. 2010 Vojensko-historická akce.. Cihelna 2010.. - bojové ukázky.. samostatná obrněná brigáda.. na akci.. Bahna 2010.. - nejen dobový.. tábor.. Pořadový a taktický výcvik.. německé jednotky.. Fotogalerie a bojové ukázky.. na vojensko - historické akci Charkov  ...   návod jak snadno a rychle provést.. motorizaci.. druhoválečné.. historické jednotky!.. 2008.. na.. Váňova mizivá šance.. Hudba je můj život.. Operace Frankton II.. - naše.. TATRA 805.. z expedice Ukrajina 96 stále existuje!.. 2007.. Bojová ukázka.. pro kurzy základní přípravy u výcvikové základny Vyškov.. s tématem „Československá armáda v roce 1938“.. Upoutávky.. - Den sil podpory a výcviku.. CIHELNA 2007.. 2007 Co prožívá.. obsluha výsadkového člunu.. při nebezpečné invazi?.. 2006.. O našich zkušenostech s válkou barev si přečtěte.. 2006.. Příběh.. mladého příslušníka Volkssturmu, který stojí za přečtení!.. Druhý.. zajímavý příběh z bojů v Ardenách v roce 1944.. První.. ze dvou zajímavých příběhů z bojů v Ardenách v roce 1944.. 4th batt.. brání Tobruk -.. část.. of Musketeers.. 2005 Několik historických fotografií z.. osvobozování Ostravy.. 2005.. Voják a kůň.. - několik dobových fotografií.. - boj o sklad bojových plynů.. 2004.. Sekce Historické jednotky a rok 2004.. 2004 Den výcviku a doktrín.. Vyškov 2004.. Příběh z východní fronty.. - natáčení.. Prosba o pomoc ze Slovenské republiky.. 22.. brání.. MURMANSK.. 2004.. Vánoční střelby.. - aneb užití automatických zbraní v praxi.. Po stopách zničeného tanku.. 2003.. - výstava.. Bunkry a drogy.. 2003.. 90.. výročí narození.. parašutisty Jana Kubiše.. - po akci.. Děti z Králík a okolí soutežily s Erikou.. - akce.. Dětský den v Králíkách "Erika proti drogám".. Přeprava těžkého kulometu vz.. 37 mužstvem.. První společný víkend.. muzeí čs.. opevnění v KPO.. ARDENY 1944.. -.. příběh ze zimního boje.. 2002.. DUKLA 2002.. - Rekonstrukce bojů o vrchol Obšár.. Vysokomýtští třicátníci.. pěší pluk v letech.. 1918-1939.. Výcvik Stalingrad.. Osudové okamžiky 21.. 1969 otřásly Brnem!.. Zimní cvičení.. družstva HP č.. 6 aneb Orlická anabase.. - videokazeta.. Mobilizace CIHELNA 2001.. 2001.. Index zdatnosti.. – hodnocení branců při odvodním řízení.. Žigulem do Chorvatska.. aneb cesta tam a zase zpátky.. Akce CIHELNA.. - propagace fašismu nebo posilování národního cítění,.. hrdosti a vlastenectví?.. Turistická show?.. Pochodové cvičení.. čs.. družstva.. Bahna 2001.. - pohled účastníka ukázky boje z Druhé světové války.. Záhorácké piesky.. Ruský výsadkář.. v boji o Ořechov.. 2001.. Československé družstvo.. šokovalo obyvatele Chrudimi!.. Hlaste se k letectvu!.. Těžko uvěřitelný příběh.. - Naše stránky získaly prestižní cenu.. TOP HONORS.. Elbrus 2000.. - kniha.. Generál Ludvík Krejčí v dokumentech a fotografiích.. 2000.. Fotoarchív Velké války WW1.. - výzva ke spolupráci.. Dosavadní ocenění našich stránek.. © 2000 - 2012..

  Original link path: /erika/casopis.htm
  Open archive

 • Title: VHK Erika Brno - Historické příručky
  Descriptive info: Dobové předpisy, příručky a manuály.. Na této stránce budeme postupně zveřejňovat různé dobové armádní dokumenty a to buď v originále nebo v překladu do českého jazyka.. Naší snahou je zpřístupnit tyto základní prameny všem zájemcům o historii dané armády a umožnit jim z nich čerpat jak pro účely amatérského bádání, tak i reenactmentu.. Naším neskromným přáním je pokusit se i pomocí těchto odborných článků zvýšit autentičnost a kvalitu prezentace jednotlivých dobových armád v rámci vojensko-historických ukázek pro veřejnost.. Všechny články jsou dostupné ke stažení ve formátu.. pdf.. Sovětský  ...   1942.. Základní pojmy a označení součástí výstroje RKKA 1935-1945.. Zákon o všeobecné branné povinnosti z roku 1939.. Pěchotní cvičební řád RKKA 1938.. Ustanovení o průběhu služby velitelského sboru RKKA 1935.. Spojené království Velké Británie a Severního Irska - Britská armáda (BA).. Manual of Elementary Drill (All Arms) 1935.. Text je zalomen pro tisk brožury ve formátu A6.. Tiskněte oboustranně na papír.. velikosti A4, po vytištění sešijte a ořežte dle vyznačených značek.. Heslo pro otevření souboru pdf: ".. musketeers.. ".. © 2011 VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena..

  Original link path: /erika/zajimavosti.htm
  Open archive

 • Title: VHK Erika Brno - Odkazy
  Descriptive info: Links.. Na této stránce budeme postupně doplňovat adresy zajímavých internetových stránek se stejnou nebo podobnou tematikou a zaměřením jako má náš klub.. V případě Vašeho zájmu o výměnu reklamních bannerů nás kontaktujte na.. našem emailu.. Kluby vojenské historie.. Clubs of military history.. Stránky o československém opevnění.. Pages about Czechoslovak fortification.. Vojenství, historie a ostatní zajímavé stránky.. Military, history and the others interesting pages.. Zajímavé zahraniční stránky.. Interesting foreign pages.. Military-historical clubs.. KVH Hraničářský pluk 19.. - web stránky klubu zabývající se vojenskou historií první.. poloviny XX.. století (ČSR 1938, Čs.. arm.. sbor v SSSR 1944/45, Wehrmacht 1938/45,.. POA 1945, Rudá armáda 1941/45, Ruská armáda 1914/1918).. KVH Gardekorps Praha.. - Klub vojenské historie zabývající se historickými armádami v období let 1805-1945.. Klub vojenského muzea na demarkační linii v Rokycanech.. - Klub spojující lidi.. kolem vojenské historické techniky, výzbroje a výstroje od roku 1930 do součastnosti.. Klub vojenské historie Bruntál.. - cílem klubu je zrekonstruovat tři objekty stálého lehkého opevnění v Miloticích nad Opavou.. Další aktivitou je dobové historické družstvo československé armády z let 1918 - 1938 s označením.. Hraničářský pluk 5 / strážní prapor XVI.. (HP 5 / SP XVI).. GARDA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ.. Klub priatelov vojenskej histórie Slovenska.. Klub vojenské historie Pardubice.. Klub vojenskej histórie - CARPATHIA.. je otvorená, apolitická záujmová organizácia, združujúca priaznivcov vojenskej histórie, záujemcov o vojenskú históriu a techniku.. Klub vojenské historie – Pancéřové techniky.. Klub policejní historie „Četnická stanice Brno.. Klub přátel československého odboje.. Klub vojenské historie "Rota Nazdar".. - klub zaměřený na.. historii československé armády od roku 1914 do roku 1945.. Pages about Czechoslovakian fortifications.. Muzeum čs.. opevnění z let 1935-38 Pěchotní srub K-S 14 U cihelny.. - Pěchotní.. srub K-S 14 se od roku 1998 čistí a rekonstruuje.. Od roku 2002 správu muzea a opravy.. objektu pro město Králíky zajišťuje občanské sdružení Vojensko-historický klub ERIKA.. Objekt byl zpřístupněn veřejnosti a obsahuje tématické expozice a výstavy.. Pěchotní srub N-S-82 Březinka.. - Prohlídka jednoho srubu patřícího do systému.. předválečného opevnění tehdejšího Československa.. Československá armáda.. Historie československé armády od roku 1918 až do.. dnešních dnů.. Zvláštní důraz je kladen i na mnichovský diktát a připravenost naší.. armády v září 1938.. Armáda a opevnění, galerie Náčelníků generálního štábu, útvary.. Armády České republiky a vojenské osobnosti.. Pevnostní muzea na čs.. opevnění.. - Informace nejen ze světa pevnostních muzeí, ale.. také akcí na nich konaných, toulky po čs.. opevnění a odborné informace.. Kompletně.. zpracována Liběchovská příčka (autor Jaroslav Beneš).. Seznam muzeí čs.. (rozebrány regiony východní Čechy a severní Morava).. Dělostřelecká tvrz Stachelberg.. - Stránky o největší dělostřelecké tvrzi Stachelberg,.. která je veřejnosti přístupná již od roku 1993.. opevnění 1935-1938.. - Stránka o československém opevnění.. Dělostřelecká tvrz Bouda.. je v současné době největším muzeem československého.. stálého opevnění na území České republiky.. Muzeum je provozováno v dělostřelecké.. tvrzi Bouda, která byla součástí pevnostního systému budovaného v letech  ...   obrany.. FORTprint a KVH Praha.. - Vydavatelství vojenské literatury a Klub voj.. historie Praha.. Dněpr.. - Stránky o sovětských motocyklech DNĚPR.. Projekt Austerlitz 2005.. - Projekt Austerlitz 2005, Bitva u Slavkova - fakta, uniformy.. Letadla.. - Informace o letadlech, pilotech, leteckých konfliktech v historii a simulaci.. Cihelna 2000.. - Množství fotek z akce Mobilizace - Cihelna 2000.. Hodnostní, funkční a rozlišovací označení.. - Jednou z oblastí militárií jsou také různé.. hodnostní a funkční označení používané v armádách celého světa.. Detektorweb.. web o detektorech kovů, nálezech a hledání.. Oldphoto.. - antique military photography 1870-1945.. Historický vojenský rozcestník.. dle Michaluse.. European Battlefield.. - rozsáhlý kalendář bitev, výstav a dalších akcí s vojensko-.. historickou tematikou, ať už v České republice nebo Evropě.. ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ.. Členům Československé obce legionářské je dnes plus minus osmdesát let.. Nejmladším, kteří vstupovali na západě do armády jako osmnáctiletí v roce 1940, je dnes 77 let.. Těm mladým z východní fronty, kteří vstupovali do východního čs.. sboru v roce 1944, je dnes o těch pár roků méně.. Military bar.. - stránka sdružující různé kluby vojenské historie především z okolí Plzně.. Stránky společnosti.. PANTHER-STORE.. jsou zaměřeny na prodej kopií uniforem a maskovacího oblečení z období druhé světové války.. Výroba má již šestiletou tradici a od roku 2008 můžete zboží společnosti.. PANTHER-STORE zakoupit v přehledném internetovém obchodě.. Autoklub vojenské techniky Slavičín.. - především technika ČSLA.. Armyshop WH Shop.. - prodej military a airsoft zboží, replik i originálů army výstroje.. armád II.. světové války, skautingu, rybářství a módy pro volný čas – outdoor.. Obrněný automobil Austin "Juráš".. - stránka obsahující informace o obrněných automobilech, používaných československými legionáři na Rusi, a především o stavbě neobyčejné repliky obrněného vozu Austin.. Generál Anton Petrák.. - stránka věnující se osudům generálmajora Antona Petráka, příslušníka exilové armády, bojovníka od Dunkerque a československého vlastence.. Válečné hroby.. - databáze válečných hrobů v Čechách i v zahraničí, ve kterých odpočívají českoslovenští vojáci, padlí ve světových válkách.. Evidence zahrnuje i seznam všech známých válečných hrobů, nacházejících se na území České republiky.. Stránky, spravované Armádou ČR, obsahují i fotografickou a mapovou dokumentaci hrobů.. Doporučujeme!.. Detektory kovů - Zipsy.. - Ústí nad Labem, severní Čechy.. Prodej, půjčovna a bazar detektorů kovů.. Užitečné rady, tipy, návody.. MILITARYBOX.. - internetový armádní magazín.. SS-Panzerabteilung 101.. - Německy psané stránky o skupině, která se účastní.. bojových ukázek v západní Evropě.. British 3rd Parachute Brigade.. - Vojensko - historická skupina z USA, která.. představuje britské výsadkáře a je členem.. The Northwest Historical Association.. Fundacja Polonia Militaris.. - stránky polských příznivců vojenské historie.. Tarawa on the Web.. The Assault of the Second Marine Division on Betio Island,.. Tarawa Atoll, 20-23 November 1943.. 4th Kompanie Grossdeutschland.. - stránky klubu, jehož sídlo je na severu Velké.. Británie a který se zabývá historií především divize Grossdeutschland.. © 2000 - 2011 VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena..

  Original link path: /erika/odkazy.htm
  Open archive

 • Title: VHK Erika Brno - Kontakty
  Descriptive info: Poštovní adresa sídla klubu:.. VHK Erika Brno o.. Viniční 136.. 615 00 Brno.. IČO:.. 64329607.. DIČ:.. CZ64329607.. Bankovní spojení:.. ČSOB a.. č.. účtu: 226265191/0300.. e-mail:.. URL:.. www.. militaryclub.. URL sekce K-S14 Králíky:.. http://cihelna.. URL britské jednotky.. http://tommy.. Kontaktní osoby:.. Ing.. Stanislav Krčmař.. Prezident klubu.. prezident.. (zavináč).. militaryclub.. Petr Březina.. Jednatel  ...   Stanislav Severa.. Jednatel sekce Německá historická jednotka.. wh.. Eduard Havlík.. Jednatel sekce Ruská historická jednotka.. rkka.. Richard M.. Sicha.. Jednatel sekce K – S 14 Králíky.. ks14.. npor.. Michal Křišťál.. Jednatel sekce UO v Brně a vojáků z povolání.. klubuo.. © 2007 - 2011 VHK Erika Brno - všechna práva vyhrazena..

  Original link path: /erika/kontakty.htm
  Open archive


 • Archived pages: 283